OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR VITALE SECTOREN: ENERGIE, AFVALVERWERKING EN MILIEU, TELECOM EN DRINKWATER

DISCLAIMER

Gebruik van website en ledennet
De website, de sectorpagina's en de besloten relatienetten van de O&O fondsen zijn bedoeld om onze relaties, stakeholders, de contactpersonen van bedrijven in onze sectoren en overige belangstellenden te informeren over de O&O fondsen en hun activiteiten. Het is toegestaan om teksten en andere openbare informatie te downloaden en/of te kopiëren voor eigen gebruik.

De op de website aanwezige informatie mag echter niet zonder toestemming van de O&O fondsen openbaar gemaakt worden, noch op enige wijze vermenigvuldigd of gepubliceerd worden op een elektronisch (computer)netwerk. Het is ook niet toegestaan om webpagina's (of delen daarvan) in een andere website te laden.

Aansprakelijkheid
De O&O fondsen hebben hun uiterste best gedaan om uitsluitend correcte informatie op deze website te vermelden. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of anderszins onjuistheden bevat. Daarom aanvaarden de O&O fondsen geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een onjuistheid en/of onvolledigheid van de op haar website vermelde informatie. Voor de precieze teksten met betrekking tot de op de website behandelde onderwerpen verwijzen wij u naar de brondocumenten, zoals wetteksten en andere formele regelingen.

De O&O fondsen zijn niet aansprakelijk voor het tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

De O&O fondsen aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites, waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Deze zijn slechts opgenomen om de gebruiker van de website zo goed mogelijk te informeren.

De O&O fondsen laten zich via het lidmaatschapschap van de Werkgeversvereniging WENB adviseren door de Stichting 'AVG voor verenigingen' en zet zich in voor de bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens. Verwerkers van gegevens die aan de O&O fondsen zijn toevertrouwd dienen een verwerkersovereenkomst te ondertekenen en zich aan onze instructies te houden.