OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR VITALE SECTOREN: ENERGIE, AFVALVERWERKING EN MILIEU, TELECOM EN DRINKWATER

Organisatie van de O&O fondsen

Vanuit de O&O fondsen voor de sectoren energie (netbeheer en productie/levering), afval & milieu (sector 'GEO') en kabel & telecom initiëren en organiseren we activiteiten om de instroom van nieuw talent te bevorderen en talent in de sectoren verder te ontplooien. Zo creëren we nieuwe mogelijkheden voor de loopbaan van medewerkers in de bedrijven.

Vignet FIT-Z - low-res

De O&O fondsen maken het mogelijk dat bedrijven kunnen investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun medewerkers. De adviseurs van de O&O fondsen werken voor bedrijven in vijf sectoren:

Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO), voorheen: 'Afval- en Milieubedrijven'

Energie Netwerkbedrijven (NWb)

Energieproductie- en -Leveringsbedrijven (PLb)

Kabel- en Telecombedrijven (KTb)

Waterbedrijven (Wb)

Inrichting van de O&O fondsen

Besturen
De O&O fondsen kennen een paritair samengesteld bestuur van vier personen: twee namens de werkgevers (benoemd door vertegenwoordigers van de gezamenlijke werkgevers, betrokken bij de cao voor hun sector) en twee namens de werknemers (benoemd door de betrokken vakorganisaties).

Samenstelling van de besturen

Bedrijven en vakbonden
De bedrijven en bonden die aangesloten zijn bij een cao hebben direct invloed op de opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten die de O&O fondsen ontplooien.

Lijst bedrijven en vakbonden

Commissies en werkgroepen
Elk O&O fonds heeft commissies en werkgroepen, die hun activiteiten richten op het stimuleren van de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de betreffende sector. Ze zijn bemand door inhoudsdeskundigen op het gebied van arbeidsmarkt- en scholingsbeleid vanuit de bedrijven.

Organisatie en coördinatie
Het bureau van de O&O fondsen verzorgt de organisatie voor de besturen, de opleidingscommissies en de project- en werkgroepen van de O&O fondsen voor bovenstaande sectoren. Is er onvoldoende deskundigheid aanwezig bij de deelnemende bedrijven, dan schakelt het bureau externe experts in voor technische of vakinhoudelijke ondersteuning.

Het adres van het secretariaat en onze contactgegevens vindt u op de webpagina 'contact'.