ESF-subsidie voor interventies Duurzame Inzetbaarheid

De energietransitie zorgt voor grote veranderingen en onzekerheid binnen de sector energieproductie- en -leveringsbedrijven. Het versneld sluiten van kolencentrales vormt een bedreiging voor de werkgelegenheid van een groot deel van de daar werkzame medewerkers. Maar ook de energietransitie en de overgang naar nieuwe duurzame energievormen zorgen voor grote kansen en nieuwe werkgelegenheid.

Financial Fit - PLb

Dit vraagt om nieuwe instroom van werknemers, maar juist ook om de duurzame inzetbaarheid van de huidige werknemers. Duurzame inzetbaarheid is daarmee van essentieel belang voor de werknemers en voor de bedrijven in de sector. Dit wordt ook erkend door de subsidieverstrekker het ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

O&O fonds PLb heeft al ESF-subsidie aangevraagd
De beschikbare subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds is bedoeld voor werkgevers die investeren in activiteiten en interventies om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te verbeteren. Met een belangrijk deel van deze subsidie worden verschillende onderdelen van het Programma DI van het O&O fonds PLb mede gefinancierd. Ook individuele bedrijven kunnen voor deze subsidieregeling in aanmerking komen.

Bovenstaande formulering van 'activiteiten en interventies' klinkt nogal breed en dat is het ook. Zo zijn opleidingen ter bevordering van de vakbekwaamheidseisen van medewerkers uitgesloten. Maar het volgen van een opleiding om vervolgens een andere functie te gaan bekleden is wél subsidiabel. Ook investeringen in coaching, een training in persoonlijk leiderschap of een workshop over vitaliteit vallen binnen de eisen van de subsidie. Kortom: vele wegen leiden naar Rome.

Hoe gaat het in zijn werk?

Alle activiteiten die in de periode van 01-01-2019 tot 23-12-2021 worden ingezet om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren kunnen voor 50% vanuit deze ESF-subsidie gefinancierd worden. Het maximale subsidiabele bedrag is 626.000 euro. In onderstaande figuur staat het proces en voorwaarden voor de aanvraag van de subsidie schematisch weergegeven.

Proces ESF-subsidie voor activiteiten DI - 930px


Samen met de bedrijven in de sector PLb zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd om tot een optimale benutting van de beschikbare subsidie te komen. Bij een maximale inzet van DI-activiteiten en gebruik van subsidiegelden wordt een verdeelsleutel gehanteerd.

Een webinar ter toelichting van de procedure
Tijdens een webinar op 10 juni 2021 hebben Marco Sassen en Andrea van de Velde een toelichting gegeven op de mogelijkheden van de subsidie, de procedures en de verantwoording van de subsidie. Ook het gebruik van onderstaande documenten komt nog even aan bod:

Meer informatie
Wil je hierover meer weten, neem dan contact op met Andrea van de Velde, programmamanager Duurzame Inzetbaarheid voor de O&O fondsen.

Nieuwe subsidieregeling: MDIEU

Het O&O fonds PLb is voortdurend bezig om nieuwe mogelijkheden te creëren om werkgevers en werknemers te stimuleren aan de slag te blijven met duurzame inzetbaarheid. Nieuwe subsidiemogelijkheden kunnen daarbij helpen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe subsidieaanvraag voor de regeling MDIEU (Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden). Deze regeling is het gevolg van het onlangs gesloten pensioenakkoord tussen overheid, werkgevers en werknemers.

Het O&O fonds PLb focust zich in eerste instantie op het onderdeel 'duurzame inzetbaarheid'. Het onderdeel 'eerder uittreden' wordt behandeld aan de cao-tafel en kan later alsnog deel gaan uitmaken van de subsidieaanvraag. Op dit moment wordt er gewerkt aan een analyse van de sector; hoe ziet de sector eruit qua samenstelling medewerkers en de problematiek die er binnen de sector op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In december 2021 en januari 2022 worden de bedrijven in de sector PLb uitgenodigd om hierover mee te praten.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze subsidie kun je contact opnemen met Marco Sassen.