Programma Duurzame Inzetbaarheid

Het O&O fonds PLb heeft voor de komende jaren, samen met de cao-partijen, een eigen 'Programma DI' ontwikkeld. Dit is een initiatief van de sociale partners binnen de sector PLb.

logo sociale partners - 459px

Medewerkers duurzaam inzetbaar houden is cruciaal voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen, nu en in de toekomst. Met de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de continue veranderingen op de werkvloer door voortschrijdende technologie, nieuwe inzichten en werkwijzen, is het noodzakelijk dat werknemers 'fit voor de job' blijven. Zowel binnen uw bedrijf als daarbuiten.

  • Werknemers hebben daarin zelf een grote rol, want zij moeten blijven leren, ontwikkelen en werken aan een goede gezondheid.
  • De rol van de werkgevers: hun medewerkers hierin te stimuleren en te faciliteren. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers.

Met dit programma wil het O&O fonds PLb in de komende jaren, samen met de sociale partners, duurzame inzetbaarheid een extra impuls geven binnen de sector. De gezamenlijke ambitie: te realiseren dat werknemers eigenaarschap voelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Het programma DI ondersteunt de werkgevers in hun faciliterende en stimulerende rol door hen projecten aan te bieden waaraan zij kunnen deelnemen.

Doelstellingen van het Programma DI
De cao-partijen hebben de volgende doelstellingen benoemd om bovenstaande ambitie waar te maken:

a) Bewustwording creëren bij werknemers en leidinggevenden dat duurzame inzetbaarheid voor een ieder van belang is. Inzetbaar zijn is de nieuwe zekerheid voor werknemers. Door te investeren in je inzetbaarheid vergroot je je eigen arbeidsmarktwaarde.

b) Faciliteren van werknemers door actief middelen aan te bieden die inzicht geven in hun employability, vitaliteit en arbeidsvermogen en die het eigenaarschap en de eigen regie van werknemers op hun duurzame inzetbaarheid vergroten.

Organisatie van het programma

Programma DI voor sector PLb - 930px

Het 'leren van elkaar' staat centraal in dit programma. Een sectoraal platform biedt bij uitstek de gelegenheid om vanuit de ervaringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de inzet van testen, tools en instrumenten te leren wat werkt.

In het schema hiernaast zie je hoe de diverse componenten van het programma samenhangen.

Download het schema (pdf)

Projecten voor duurzame inzetbaarheid

Binnen het programma zijn vier projecten benoemd die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en stimuleren van het nemen van eigen regie:

* Project 1: Platform voor Duurzame Inzetbaarheid ('Tiptrack')

* Project 2: Bewustwordings- en Activeringscampagne voor Duurzame Inzetbaarheid

* Project 3: Onderzoek naar eigenaarschap op duurzame inzetbaarheid en competentieontwikkeling

* Project 4: Ontwikkeling en uitvoering van interventies (ontwikkelings- en scholingsactiviteiten)


Mijlpalen
Binnen het programma DI zijn er inmiddels diverse mijlpalen bereikt.

naar het overzicht 'Mijlpalen Duurzame Inzetbaarheid'


Ambassadeurs gezocht!
Het 'leren van elkaar' wordt ook tot uitdrukking gebracht door met regelmaat met elkaar in gesprek te gaan. Via (digitale) sessies nodigen wij werkgevers en werknemers uit om mee te denken en praten. Soms pakken we de telefoon om even een mening te vragen en iets te toetsen. Ook willen wij graag de verhalen van werknemers, werkgevers, sociale partners en andere betrokkenen delen, door deze op te schrijven en te publiceren.

Het zou heel mooi zijn als we een aantal medewerkers, als ambassadeurs vanuit de deelnemende bedrijven, kunnen inzetten om hun collega's te stimuleren om de regie op hun eigen duurzame inzetbaarheid te nemen. Vanuit het programma worden deze ambassadeurs voorzien van middelen, kanalen en materialen om deze rol op zich te nemen. Zo worden er (digitale) sessies georganiseerd, waarin ervaringen en best practices uitgewisseld kunnen worden.

Vragen over duurzame inzetbaarheid?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.