Mijlpalen Programma Duurzame Inzetbaarheid

Het O&O fonds PLb heeft voor de komende jaren, samen met de cao-partijen, een eigen 'Programma DI' ontwikkeld.
Sinds het voorjaar van 2020 zijn er al verschillende mijlpalen bereikt.

 • 1 maart - 5 april:
  De nulmeting heeft in samenspraak met de leden van het Directeurenoverleg opnieuw plaatsgevonden. Deze gaat inzicht geven in welke mate werknemers binnen de sector PLb eigenaarschap voelen en eigen regie voeren op duurzame inzetbaarheid. En welke factoren vanuit de werkgever hierin als bevorderend of belemmerd worden ervaren door de werknemers. Eind mei worden de resultaten gedeeld met de sector en de individuele deelnemende bedrijven. In maart 2022 wordt de effectmeting gehouden; in deze meting wordt gekeken of het eigenaarschap onder invloed van de ingezette activiteiten vergroot is.

 • 31 maart:
  Column Andrea van de Velde, programmamanager DI: "Gewoon in beweging blijven! Moeilijker moeten we het niet maken".

 • 11 januari 2021:
  Engie heeft als eerste bedrijf binnen de sector energieproductie- en leveringsbedrijven het platform bij haar medewerkers geïntroduceerd. Hiermee faciliteert Engie haar medewerkers om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken. Op dit platform kunnen zij testen doen en zich oriënteren op de mogelijkheden om hun competenties en vaardigheden te verbeteren. Maar ook hoe zij kunnen werken aan een gezonde leefstijl. Voor trainingen, workshops en coaching kunnen zij hun 'Persoonlijk ontwikkelingsbudget' (POB) inzetten.  Lees verder

 • 1 oktober 2020:
  Start van de Gap-analyse (competentieontwikkeling)
  De gap-analyse is een kwalitatief onderzoek dat ingaat op de gap die binnen de sector ontstaat op competentieniveau, door de vele ontwikkelingen in de energiesector. Om ons hierop als werkgevers voor te bereiden, worden de consequenties voor competentieontwikkeling onderzocht, waarop concrete acties en oplossingen kunnen worden ontwikkeld.

 • 29 september 2020:
  Start van de 0-meting naar de mate van eigenaarschap en het voeren van eigen regie op duurzame inzetbaarheid.
  De 0-meting is een kwantitatief onderzoek onder medewerkers en onderzoekt de mate waarin zij duurzaam inzetbaar zijn, eigen regie op duurzame inzetbaarheid voeren.  Eind september 2020 is de 0-meting afgenomen. In oktober 2021 staat een 1-meting gepland. We hopen door vergelijk van de uitkomsten van deze twee metingen, aan te kunnen tonen dat de duurzame inzetbaarheid en de mate van eigen regie op duurzame inzetbaarheid in de Plb-sector is toegenomen.

 • juli/augustus 2020:
  Campagne 'Geef je toekomst nieuwe energie, het levert je megawatt op'.
  In de zomermaanden is hard gewerkt aan een campagne die medewerkers stimuleert en enthousiasmeert om met het Platform DI, 'Tiptrack', aan de slag te gaan. Met deze activerende campagne geven we onze activiteiten op het gebied van DI een sectorale 'look and feel'. We ondersteunen de werkgever met een kant-en-klare toolkit aan offline en online middelen, die eenvoudig kunnen worden ingezet voor lancering van het platform en activeren van het gebruik.

 • juli/augustus 2020:
  Ondertekening contracten voor de twee onderzoeken: Gap-analyse en de 0-meting
  De Gap-analyse richt zich op de gap die de komende jaren ontstaat tussen de huidige competenties en de competenties die in de toekomst nodig zijn. Het onderzoek richt daarnaast op acties en oplossingen deze gap te voorkomen c.q. dichten. De 0-meting richt zich op de mate waarin medewerkers eigenaarschap voelen en eigen regie nemen op duurzame inzetbaarheid.

 • 3 juni 2020:
  Bestuur O&O fonds PLB akkoord met meerjarenprogramma DI voor PLb

  In het bestuur O&O fonds PLb is uitgebreid stilgestaan bij het meerjarenprogramma DI binnen de sector. Een programma met als doel de duurzame inzetbaarheid binnen de sector een extra impuls te geven. Het bestuur heeft akkoord gegeven op de inhoud en de financiële onderbouwing daarvan.

 • 22 april 2020:
  Ondertekening contract voor samenwerking in een digitaal platform voor duurzame inzetbaarheid

  Samen met vertegenwoordigers vanuit de bedrijven heeft het O&O fonds PLb het platform 'Tiptrack' geselecteerd en aangeschaft. Tegen een kleine investering kunnen bedrijven in de sector gebruikmaken van het platform en per medewerker een Persoonlijk Ontwikkelingsbudget (POB) van 500 euro per jaar beschikbaar stellen.

 • 11 februari 2020:
  Kick-off 'Duurzaam & Digitaal Platform DI'

  Voor de leden uit de sector Energie PLb werkt het O&O fonds PLb aan voorbereidingen voor een 'Duurzaam & Digitaal Platform voor Duurzame Inzetbaarheid' (DDPDI). Tijdens deze bijeenkomst werden zij geïnformeerd over de mogelijkheden die het nieuwe online platform biedt aan de werknemers én de werkgevers. Ook kader- en bestuursleden van de vakbonden werden hiervoor uitgenodigd.


Vragen over duurzame inzetbaarheid?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.

Naar de programmapagina DI