OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR VITALE SECTOREN: ENERGIE, AFVALVERWERKING EN MILIEU, TELECOM EN DRINKWATER

Thema subsidieverwerving

In de laatste jaren is het werven van externe financieringsmogelijkheden uitgebreid met o.a. de sectorplannen van Minister Asscher en het Regionaal Investeringsfonds voor het mbo-onderwijs. Ook zijn er concrete plannen om een subsidieaanvraag in te dienen bij het Europese programma Erasmus Plus.

Buiten de ervaring die we als O&O fondsen hebben opgedaan, ondersteunen we de bedrijven van de WENB en de WWb om deze subsidiemogelijkheden optimaal te benutten.

Subsidiewerving is een belangrijk thema voor de opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Vanuit Europese programma’s, in het bijzonder de ESF-subsidie voor opleidingen en activiteiten ter stimulering van duurzame inzetbaarheid.

Subsidieregeling ESF 2014-2020
Periodiek kunnen de O&O fondsen subsidie aanvragen bij het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Subsidies worden toegekend op grond van de Subsidieregeling ESF 2014-2020.

Het ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

De adviseurs van de O&O fondsen kijken voortdurend naar de mogelijkheden voor externe financiering voor bestaande en toekomstige bedrijfsactiviteiten (innovatie). Dit doen wij samen met deskundigen van de bedrijven in de Subsidie Expertise Groep (SEG).

Vragen over subsidieverwerving?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Sassen.

Lees meer over het indienen van een aanvraag voor subsidie.